Glad sommar!

Stängt v 29-30

Både vuxna och barn kan känna oro, det är normalt att känna oro och ibland vet vi varför oron uppträder. Vid andra tillfällen känns det som om den bara kommer från ingenstans och då kan den vara svårare att hantera. Vi har samlat lite information och länkar som kan hjälpa dig att hålla avstånd till och hantera nedstämdhet, oro och stress.

Det är alltid hjälpsamt att behåll eller skapa nya rutiner, vi, vår kropp och hjärna mår bra av att göra samma sak vid ungefär samma tid på dagen tex somna och vakna, äta och röra på sig, arbeta och vila.
Gör saker du mår bra av.
Var mån om att upprätthålla dina sociala kontakter på ett säkert och tryggt sätt. Om du inte kan eller orkar träffa dina vänner ring, prata via videolänk eller skicka ett brev eller mejl. Prata om din oro och hur du känner dig. Om du inte vill/kan prata med någon du känner finns flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl, se nedan.

Var mån om att röra på dig varje dag. Sätt upp ett mål som är rimligt för dig ex 30 minuters
promenad i dagsljus varje dag. Forskning visar att fysisk aktivitet påverkar oss positivt tex 20
minuters vistelse i naturen minst tre dagar i veckan minskar stress och oro.
Begränsa din nyhetskonsumtion, ta själv kommandot över när och hur mycket information som är bra för just dig att hämta in, utbudet är oändligt. Kom ihåg att vara källkritisk.
Utmana dig själv och fundera över vilka krafter eller förmågor som just du besitter, som är
hjälpsamma för dig och som du har nytta av i den här situationen. Hur gör du annars när du hamnar i en kris och problemen tornar upp sig?

När du pratar med barn om deras oro kan du tänka på att:
Låta barnets frågor styra ert samtal. Om barnet har svårt att berätta kan du fråga ”kanske du tänker på något du sett på nyheterna”?
Ta barnets frågor på allvar. Tala med barnet på ett lugnt och tryggt sätt. Ge barnet hopp.
Begränsa barnets nyhetsintag. Se nyheter tillsammans med barnet.

Webb Hjälp

https://www.nok.se/stilladinoro/ny-programserie-stilla-din-oro-i-kristid/
https://www.1177.se/Skane/liv–halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig/
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 HTTPS://www.jourhavande-medmanniska.com
Föreningen mind-för psykisk hälsa HTTPS://www.mind.se
Självmordslinjen tfn: 90101 finns även chatt www.mind.se
SPES riksförbund för anhöriga, närstående till någon som tagit sitt liv tfn; 08 345873 https://www.spes.se
Röda Korsets telefonjour 0771 900800 https://www.redcross.se
Kvinnofridslinjen tfn 020 505050 https://www.kvinnofridslinjen.se
Bris tfn; 116 111
Äldrelinjen för dig över 65 år, 020 222233
Föräldralinjen, 020 852000

Självhjälp

Öppna dörren, ta dig ut och vandra utan mål. Sätt dig ner och titta dig i kring, finn något att vila blicken på.
Stanna upp och bjud in naturen. Ta några riktigt sköna djupa andetag och hjälp kroppen att slappna av. Uppmärksamma naturen kring dig, använd alla dina sinnen; vad doftar det, hur känns vinden, regnet eller solen mot huden, vad ser du och vad hör du just nu, kanske du känner någon smak.

Ett så kallat skogsbad har förmåga att sänka stressnivåer och stärka immunförsvaret. Vandra ut i skogen (parken, stranden) ströva och sänk tempot. Ge dig tid att utforska naturen via dina sinnen. Slå dig ner och upplev naturen. Sitt stilla i 15 – 20 minuter. Återvänd till din plats, vila, andas och uppleva naturen och dess växlingar. Upprepa och njut av att du funnit återhämtning.

Ta hand om dig!
Anna-Karin och Anna
Sundspsykologerna

Nu finns specialistkursen WWW ute för 2022-2023

Specialistkurs RA13166 inom specialistordningen för psykologer.
Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken.

Bakgrund

Behandlingsmetoden är utarbetad och beforskad på Hincks institute, Toronto, Kanada av
Elisabeth Muir, Mirek Lojkasen och Nancy Cohen. W, W & W vänder sig till familjer med
samspelsproblem där barnen är i åldern 4 månader till 9 år. Metoden beskrivs som en
barnledd psykoterapi. Den teoretiska grunden är psykodynamisk med ett tydligt
anknytningsteoretiskt perspektiv.

Målet i W, W & W är: att öka förälderns tillgänglighet, sensitivitet, intoning och mottaglighet för sitt barn; att öka förälderns känslighet för och responsen på barnets behov, att minska förälderns invaderande/egna behov i relationen; att öka positiva affekter och glädjen i relationen och göra barnet synligt för föräldern.
Behandlingen skapar ett utrymme där barnet får ta initiativet och ges möjlighet att visa föräldern sina behov och kompetens. Behandlingen ökar förutsättningarna för en god anknytnings- och självutveckling.

Behandlingen vänder sig till familjer med regleringssvårigheter och samspels/anknytningsproblem. Föräldrar som känner sig osäkra i sin föräldraroll och har
svårighet att förstå barnets behov och signaler; föräldrar som känner sig nedstämda, oroliga, otillräckliga och har svårt att finna fungerande rutiner tillsammans med sitt barn vad gäller ex. mat, sömn och skrikighet – regleringssvårigheter. Föräldrar som uppfattar sitt barn som överdrivet aktivt/passivt eller uppfattar att barnet reagerar påfallande starkt ex får vredesutbrott, är klängigt eller lättstört.

Behandlingen fungerar teoretiskt och praktiskt på vårdnivå förebyggande hälsovård (ex MBHV-psykologverksamhet) och specialistvård (ex BUP, 1a linjen, spädbarnsverksamhet barnmedicinskverksamhet, barnhabilitering). Ramen för behandlingen omfattar en behandlare, en behandlingskontakt per vecka med ca 8-10 behandlingstillfällen. Behandlingsmetoden är beforskad och resultatet visar främst på positiva effekter avseende förändring i riktning mot ökad organiserad eller trygg anknytning och förbättrad emotionell reglering (Cohen N et al 1999, 2002). W, W &W är kliniskt prövad i
förebyggande hälsovård (Lanner Swensson, A 2013) och har visat sig vara en kraftfull
terapimetod som ger positiva resultat vilket gör stor skillnad för hela familjen. Behandlingsmetoden ingår i flera regionala vårdprogram för späda och små barn i
Sverige.
The California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare klassar W,W,&W med evidensgrad 3.

Allmänt

Kursen ger grundläggande kunskap i bedömning och behandling av familjer med uttalade
samspelsproblem utifrån behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna
ges en teoretisk och praktisk grund för bedömning av samspelet och tillämpning av
behandlingen för självständigt arbete.

Målgrupp

Kursen riktar sig till legitimerade psykologer med intresse av arbete med
samspelsbehandling.

Förkunskaper

Kursen bygger på att deltagarna har förkunskap i utvecklingspsykologi, psykodynamisk
teori, diagnostik samt anknytningsteori. Deltagarna behöver ingen erfarenhet av wwwbehandling.

Kursupplägg

Etapp 1.
Teoriavsnitt och metodgenomgång varvas med fallbeskrivningar och
tillämpningsövningar. Tid ges för diskussion och reflektion kring hur metoden förhåller sig
till deltagarens förkunskap och kliniska erfarenhet.
För implementering av teorin och metodiken förväntas kursdeltagaren att, under
perioderna mellan kurstillfällena (ca 2-4 månader), arbeta självständigt med bedömning
av samspel och samspelsbehandling i sitt kliniska arbete.
Etapp 2.
Arbetar vi med uppföljning och handledning; kursdeltagaren skall muntligt och
reflekterande framlägga samspelsbedömning och www-behandling på eget ärende.
Fortsatt metodgenomgång och tillämpning.
Etapp 3.
Arbetar vi med fördjupad implementering via handledning där kursdeltagarna
skall muntligt och reflekterande framlägga samspelsbedömning och www-behandling på
eget ärende.

Undervisningsformer

Föreläsningar
Falldragningar, Film
Gruppdiskussioner och tillämpningsövningar
Handledning

Övergripande LÄRANDEMÅL

Deltagarna skall efter avslutad utbildning kunna:
• Teoretiskt och praktiskt förstå centrala begrepp och principer i www-metoden.
• Bedöma samspelet i familjen utifrån det material som presenteras under kursen.
• Bedöma i vilka familjer och när metoden är lämplig att arbeta utifrån.
• Reflektera kring hur metoden skiljer sig från andra terapimetoder. Reflektera över
metodens styrkor/svagheter
• Tillämpa www-behandlingar i sin verksamhet. Muntligt redovisa fallbeskrivningar –
bedömning och behandling – där det skall framgå att kursdeltagaren förstår och
kan utföra behandlingar utifrån metodiken.
• Utöva självreflektion utifrån den egna rollen som terapeut i denna specifika
behandlingsmetod.

Examination

För att bli godkänd på kursen, som specialistutbildning i enlighet med psykologförbundets
specialistordning, krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt
individuell examinationen utifrån teoretisk kunskap/förståelse och praktisk
färdighet/förmåga genom skriftlig inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften belyser
tillämpning av teoretisk och praktisk kunskap från kursen i förhållande till eget
patientmaterial, kliniska aspekter av samspelsbedömningar och samspelsbehandlingar
som genomförts belyses teoretiskt och kurslitteraturen redovisas. Inlämningsuppgiften
skall omfatta ca 10 sidor. För att bli godkänd skall kursdeltagaren visa kunskap och
förståelse för metoden vilket även inbegriper förmåga att bedöma barnet, föräldern och
föräldra-barnparets samspel. Examensarbetet granskas av Beatrice Nyström. Vid icke
godkänt resultat ges möjlighet till komplettering

Examinator

Examensarbetet granskas och bedöms av Beatrice Nyström, Fil.dr, leg psykolog.

Tid

Fem heldagar fördelade på tre tillfällen 2022 – 2023.
Kurstillfälle I: 2022 torsdagen den 20 oktober kl 09.00-17.00 och fredagen den 21
oktober kl 09.00-15.00.
Kurstillfälle II: 2023 torsdagen den 30 mars 09.00-17.00 samt fredagen 31 mars 09.00-
15.00.
Kurstillfälle III: 2023 fredagen den 15 september 09.00-16.00.

Plats

SundsPsykologerna
Drottninggatan 62
Helsingborg

Utbildare

Anna Lannér Swensson leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad
psykoterapihandledare. Föreläsning, workshop, handledning av Nancy Cohen samt
mångårig klinisk erfarenhet av behandlingsmetoden. Kontaktuppgift 0709 571895
anna@sundspsykologerna.se

Anna-Karin Lindgren leg. psykolog, specialist studerande, samt mångårig klinisk
erfarenhet av behandlingsmetoden.
Kontaktuppgift 0767 692096
anna-karin@sundspsykologerna.se

Kostnad

Kostnad för kurstillfället är 16 000:- exklusive moms. För examination på kursen
tillkommer en avgift på 1 200:- exklusive moms. Avgiften inkluderar Manualen “Watch,
Wait, & Wonder. A manual describing a Dyadic Infant- led approach to problems i infancy
and early childhood” och kursmaterial. Lunch och kaffe ingår.

Kurslitteraturen består av kursmaterial, böcker och artiklar (kursdeltagarna ges möjlighet
att ladda ner artiklar från hemsidan) samt referenslitteratur.

Kursintyg utfärdas i samband med sista kurstillfället, för intyg krävs närvaro och aktivt
deltagande vid samtliga moment.

Kursanmälan under fliken utbildningar.