Föräldrakonsultation

I konsultativt föräldrasamtal samtalar vi om det som du/ni upplever problematiskt med ert barn/ungdom. Ni har kunskap om ert barn och om hur ert barn reagerar i olika situationer och hur ni hanterar det – psykologen bidrar med sin specifika kunskap.

Föräldrafrågorna är varierande och beroende av barnets ålder.
Det kan handla om bekymmer med ert barns eller ungdoms vanor, beteende, specifika situationer eller något som händer i relationen mellan er och barnet.
Oro kring frågor som rör mat, sömn, rutiner, barnets/ungdomens relationer och utveckling är vanliga.
Även oro kring barnets/ungdomens reaktioner i olika situationer är vanliga, och viktiga, föräldrafrågor.

Osäkerhet i föräldraskapet och hur du ska bemöta barnet/ungdomen i olika situationer kan bidra till att ditt självförtroende som förälder blir sämre.
Vilket kan leda till att du känner dig hjälplös i förhållande till ditt barn.

Konsultativt föräldrasamtal går till så att föräldern/föräldrarna träffar psykologen utan att barnet/ungdomen är med.
Ett samtal tar ca 1-1½ timme och man brukar ses med ett par veckors mellanrum.
Samtalet kan ses som ett terapeutiskt samtal med fokus på föräldrarnas beskrivning av sitt barn och specifika situationer.
Psykologen ställer många frågor för att få föräldrarnas beskrivningar så detaljerade som möjligt.
Utifrån svaren kommer nya sidor av problemet fram och nya reflektioner uppstår.
När barnet och situationerna blir tydligare framkommer nya insikter som leder till större hanterbarhet och lösningar.
Vi som arbetar på Sundspsykologernas mottagning har långvarig erfarenhet av att arbeta med föräldrar i konsultativt föräldrasamtal.
Om du har frågor eller önska boka tid, hör av dig till någon av behandlarna.
Behandlingen kallas även föräldrakonsultation.