Nu finns specialistkursen WWW ute för 2022-2023

Specialistkurs RA13166 inom specialistordningen för psykologer.
Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken.

Bakgrund

Behandlingsmetoden är utarbetad och beforskad på Hincks institute, Toronto, Kanada av
Elisabeth Muir, Mirek Lojkasen och Nancy Cohen. W, W & W vänder sig till familjer med
samspelsproblem där barnen är i åldern 4 månader till 9 år. Metoden beskrivs som en
barnledd psykoterapi. Den teoretiska grunden är psykodynamisk med ett tydligt
anknytningsteoretiskt perspektiv.

Målet i W, W & W är: att öka förälderns tillgänglighet, sensitivitet, intoning och mottaglighet för sitt barn; att öka förälderns känslighet för och responsen på barnets behov, att minska förälderns invaderande/egna behov i relationen; att öka positiva affekter och glädjen i relationen och göra barnet synligt för föräldern.
Behandlingen skapar ett utrymme där barnet får ta initiativet och ges möjlighet att visa föräldern sina behov och kompetens. Behandlingen ökar förutsättningarna för en god anknytnings- och självutveckling.

Behandlingen vänder sig till familjer med regleringssvårigheter och samspels/anknytningsproblem. Föräldrar som känner sig osäkra i sin föräldraroll och har
svårighet att förstå barnets behov och signaler; föräldrar som känner sig nedstämda, oroliga, otillräckliga och har svårt att finna fungerande rutiner tillsammans med sitt barn vad gäller ex. mat, sömn och skrikighet – regleringssvårigheter. Föräldrar som uppfattar sitt barn som överdrivet aktivt/passivt eller uppfattar att barnet reagerar påfallande starkt ex får vredesutbrott, är klängigt eller lättstört.

Behandlingen fungerar teoretiskt och praktiskt på vårdnivå förebyggande hälsovård (ex MBHV-psykologverksamhet) och specialistvård (ex BUP, 1a linjen, spädbarnsverksamhet barnmedicinskverksamhet, barnhabilitering). Ramen för behandlingen omfattar en behandlare, en behandlingskontakt per vecka med ca 8-10 behandlingstillfällen. Behandlingsmetoden är beforskad och resultatet visar främst på positiva effekter avseende förändring i riktning mot ökad organiserad eller trygg anknytning och förbättrad emotionell reglering (Cohen N et al 1999, 2002). W, W &W är kliniskt prövad i
förebyggande hälsovård (Lanner Swensson, A 2013) och har visat sig vara en kraftfull
terapimetod som ger positiva resultat vilket gör stor skillnad för hela familjen. Behandlingsmetoden ingår i flera regionala vårdprogram för späda och små barn i
Sverige.
The California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare klassar W,W,&W med evidensgrad 3.

Allmänt

Kursen ger grundläggande kunskap i bedömning och behandling av familjer med uttalade
samspelsproblem utifrån behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna
ges en teoretisk och praktisk grund för bedömning av samspelet och tillämpning av
behandlingen för självständigt arbete.

Målgrupp

Kursen riktar sig till legitimerade psykologer med intresse av arbete med
samspelsbehandling.

Förkunskaper

Kursen bygger på att deltagarna har förkunskap i utvecklingspsykologi, psykodynamisk
teori, diagnostik samt anknytningsteori. Deltagarna behöver ingen erfarenhet av wwwbehandling.

Kursupplägg

Etapp 1.
Teoriavsnitt och metodgenomgång varvas med fallbeskrivningar och
tillämpningsövningar. Tid ges för diskussion och reflektion kring hur metoden förhåller sig
till deltagarens förkunskap och kliniska erfarenhet.
För implementering av teorin och metodiken förväntas kursdeltagaren att, under
perioderna mellan kurstillfällena (ca 2-4 månader), arbeta självständigt med bedömning
av samspel och samspelsbehandling i sitt kliniska arbete.
Etapp 2.
Arbetar vi med uppföljning och handledning; kursdeltagaren skall muntligt och
reflekterande framlägga samspelsbedömning och www-behandling på eget ärende.
Fortsatt metodgenomgång och tillämpning.
Etapp 3.
Arbetar vi med fördjupad implementering via handledning där kursdeltagarna
skall muntligt och reflekterande framlägga samspelsbedömning och www-behandling på
eget ärende.

Undervisningsformer

Föreläsningar
Falldragningar, Film
Gruppdiskussioner och tillämpningsövningar
Handledning

Övergripande LÄRANDEMÅL

Deltagarna skall efter avslutad utbildning kunna:
• Teoretiskt och praktiskt förstå centrala begrepp och principer i www-metoden.
• Bedöma samspelet i familjen utifrån det material som presenteras under kursen.
• Bedöma i vilka familjer och när metoden är lämplig att arbeta utifrån.
• Reflektera kring hur metoden skiljer sig från andra terapimetoder. Reflektera över
metodens styrkor/svagheter
• Tillämpa www-behandlingar i sin verksamhet. Muntligt redovisa fallbeskrivningar –
bedömning och behandling – där det skall framgå att kursdeltagaren förstår och
kan utföra behandlingar utifrån metodiken.
• Utöva självreflektion utifrån den egna rollen som terapeut i denna specifika
behandlingsmetod.

Examination

För att bli godkänd på kursen, som specialistutbildning i enlighet med psykologförbundets
specialistordning, krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt
individuell examinationen utifrån teoretisk kunskap/förståelse och praktisk
färdighet/förmåga genom skriftlig inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften belyser
tillämpning av teoretisk och praktisk kunskap från kursen i förhållande till eget
patientmaterial, kliniska aspekter av samspelsbedömningar och samspelsbehandlingar
som genomförts belyses teoretiskt och kurslitteraturen redovisas. Inlämningsuppgiften
skall omfatta ca 10 sidor. För att bli godkänd skall kursdeltagaren visa kunskap och
förståelse för metoden vilket även inbegriper förmåga att bedöma barnet, föräldern och
föräldra-barnparets samspel. Examensarbetet granskas av Beatrice Nyström. Vid icke
godkänt resultat ges möjlighet till komplettering

Examinator

Examensarbetet granskas och bedöms av Beatrice Nyström, Fil.dr, leg psykolog.

Tid

Fem heldagar fördelade på tre tillfällen 2022 – 2023.
Kurstillfälle I: 2022 torsdagen den 20 oktober kl 09.00-17.00 och fredagen den 21
oktober kl 09.00-15.00.
Kurstillfälle II: 2023 torsdagen den 30 mars 09.00-17.00 samt fredagen 31 mars 09.00-
15.00.
Kurstillfälle III: 2023 fredagen den 15 september 09.00-16.00.

Plats

SundsPsykologerna
Drottninggatan 62
Helsingborg

Utbildare

Anna Lannér Swensson leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad
psykoterapihandledare. Föreläsning, workshop, handledning av Nancy Cohen samt
mångårig klinisk erfarenhet av behandlingsmetoden. Kontaktuppgift 0709 571895
anna@sundspsykologerna.se

Anna-Karin Lindgren leg. psykolog, specialist studerande, samt mångårig klinisk
erfarenhet av behandlingsmetoden.
Kontaktuppgift 0767 692096
anna-karin@sundspsykologerna.se

Kostnad

Kostnad för kurstillfället är 16 000:- exklusive moms. För examination på kursen
tillkommer en avgift på 1 200:- exklusive moms. Avgiften inkluderar Manualen “Watch,
Wait, & Wonder. A manual describing a Dyadic Infant- led approach to problems i infancy
and early childhood” och kursmaterial. Lunch och kaffe ingår.

Kurslitteraturen består av kursmaterial, böcker och artiklar (kursdeltagarna ges möjlighet
att ladda ner artiklar från hemsidan) samt referenslitteratur.

Kursintyg utfärdas i samband med sista kurstillfället, för intyg krävs närvaro och aktivt
deltagande vid samtliga moment.

Kursanmälan under fliken utbildningar.