Utbildningar

Kursanmälan

Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken, planeras att ges hösten 2024. För mer information vänligen kontakta anna@sundspsykologerna.se

Bakgrund

Behandlingsmetoden är utarbetad och beforskad på Hincks institute, Toronto, Kanada av Elisabeth Muir, Mirek Lojkasen och Nancy Cohen. W, W & W vänder sig till familjer med samspelsproblem där barnen är i åldern 4 månader till 9 år. Metoden beskrivs som en barnledd psykoterapi. Den teoretiska grunden är psykodynamisk med ett tydligt anknytningsteoretiskt perspektiv.

 Målet i W, W & W är: att öka förälderns tillgänglighet, sensitivitet, intoning och mottaglighet för sitt barn; att öka förälderns känslighet för och responsen på barnets behov, att minska förälderns invaderande/egna behov i relationen; att öka positiva affekter och glädjen i relationen och göra barnet synligt för föräldern.

Behandlingen skapar ett utrymme där barnet får ta initiativet och ges möjlighet att visa föräldern sina behov och kompetens. Behandlingen ökar förutsättningarna för en god anknytnings- och självutveckling.

Behandlingen vänder sig till familjer med regleringssvårigheter och samspels/anknytningsproblem. Föräldrar som känner sig osäkra i sin föräldraroll och har svårighet att förstå barnets behov och signaler; föräldrar som känner sig nedstämda, oroliga, otillräckliga och har svårt att finna fungerande rutiner tillsammans med sitt barn vad gäller ex. mat, sömn och skrikighet – regleringssvårigheter. Föräldrar som uppfattar sitt barn som överdrivet aktivt/passivt eller uppfattar att barnet reagerar påfallande starkt ex får vredesutbrott, är klängigt eller lättstört.

Behandlingen fungerar teoretiskt och praktiskt på vårdnivå förebyggande hälsovård (ex MBHV-psykologverksamhet) och specialistvård (ex BUP, 1a linjen, spädbarnsverksamhet barnmedicinskverksamhet, barnhabilitering). Ramen för behandlingen omfattar en behandlare, en behandlingskontakt per vecka med ca 8-10 behandlingstillfällen. Behandlingsmetoden är beforskad (resultatet visar på positiva effekter avseende förändring i riktning mot trygg anknytning och förbättrad emotionell reglering) och kliniskt prövad i förebyggande hälsovård. Metoden har visat sig vara en kraftfull terapimetod som ger positiva resultat och gör stor skillnad för familjen, kanske i ett generationsperspektiv. Metoden ingår i flera regionala vårdprogram för späda och små barn.

Allmänt

Kursen ger grundläggande kunskap i bedömning och behandling av familjer med uttalade samspels- eller anknytningsproblem utifrån behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna ges en teoretisk och praktisk grund för bedömning av samspelet och tillämpning av behandlingen för självständigt arbete.

 Målgrupp

Se respektive kurs.

 Förkunskaper

Kursen bygger på att deltagarna har förkunskap i utvecklingspsykologi, psykodynamisk teori, diagnostik samt anknytningsteori. För vidare information se respektive kurs

 Kursupplägg

Etapp 1. Teoriavsnitt och metodgenomgång varvas med fallbeskrivningar och tillämpningsövningar. Tid ges för diskussion och reflektion kring hur metoden förhåller sig till deltagarens förkunskap och kliniska erfarenhet.

För implementering av teorin och metodiken förväntas kursdeltagaren att, under perioderna mellan kurstillfällena, arbeta självständigt med bedömning av samspel och samspelsbehandling i sitt kliniska arbete.

Etapp 2. Arbetar vi med uppföljning och handledning; kursdeltagaren skall muntligt och reflekterande framlägga samspelsbedömning och www-behandling på eget ärende. Fortsatt metodgenomgång och tillämpning.

Etapp 3. Arbetar vi med fördjupad implementering via handledning där kursdeltagarna skall muntligt och reflekterande framlägga samspelsbedömning och www-behandling på eget ärende.

 

Undervisningsformer

Föreläsningar

Falldragningar, Film

Gruppdiskussioner och tillämpningsövningar

Handledning

 

Övergripande LÄRANDEMÅL

Deltagarna skall efter avslutad utbildning kunna:

  • Teoretiskt och praktiskt förstå centrala begrepp och principer i www-metoden.
  • Bedöma samspelet i familjen utifrån det material som presenteras under kursen.
  • Bedöma i vilka familjer och när metoden är lämplig att arbeta utifrån.
  • Reflektera kring hur metoden skiljer sig från andra terapimetoder. Reflektera över metodens styrkor/svagheter
  • Tillämpa www-behandlingar i sin verksamhet. Muntligt redovisa fallbeskrivningar – bedömning och behandling – där det skall framgå att kursdeltagaren förstår och kan utföra behandlingar utifrån metodiken.
  • Utöva självreflektion utifrån den egna rollen som terapeut i denna specifika behandlingsmetod.

 

Examination

För att bli godkänd på kursen, krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt individuell examinationen utifrån teoretisk kunskap/förståelse och praktisk färdighet/förmåga genom skriftlig inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften belyser tillämpning av teoretisk och praktisk kunskaper från kursen i förhållande till eget patientmaterial, kliniska aspekter av samspelsbedömningar och samspelsbehandlingar som genomförts belyses teoretiskt och kurslitteraturen redovisas. Inlämningsuppgiften skall omfatta ca 10 sidor. För att bli godkänd skall kursdeltagaren visa kunskap och förståelse för metoden vilket även inbegriper förmåga att bedöma barnet, föräldern och föräldra-barnparets samspel. Vid icke godkänt resultat ges möjlighet till komplettering

 

Utbildare

Anna Lannér Swensson leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad psykoterapihandledare. Föreläsning, workshop, handledning av Nancy Cohen samt mångårig klinisk erfarenhet av behandlingsmetoden.

Kontaktuppgift 0709 571895 anna@sundspsykologerna.se

Anna-Karin Lindgren leg. psykolog, specialist studerande, samt mångårig klinisk erfarenhet av behandlingsmetoden.

Kontaktuppgift 0767 692096 anna-karin@sundspsykologerna.se

 Tid

Fem heldagar fördelade på tre tillfällen. För vidare information se respektive kurs

 Plats

För vidare information se respektive kurs

 Kostnad

För vidare information se respektive kurs

 Anmälan

Anmälan lämnas på anmälningsblankett som hämtas på hemsidan www.sundspsykologerna.se

Antal kursdeltagare är begränsat för att kunna erbjuda hög kvalitet på samtliga moment. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att vid få anmälningar ställa in kursen. Detta meddelas till anmälda deltagare 30 dagar innan kurstillfällets startdatum.

Övrig information

Kursen ges även i IHPUs regi www.psykologförbundet.se/IHPU/

 Handledning och uppföljning

Två gånger om året anordnas handledningsdagar, information och anmälan se hemsidan.

Vi erbjuder även handledning via nätet, för mer information kontakta kursgivarna.