EMDR

Vad är EMDR?

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.
Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.
  

Hur fungerar EMDR?

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan trauma har på oss. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt.
EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Till dags dato har EMDR-metodens effektivitet för andra typer av problem än posttraumatisk stress ännu inte belagts forskningsmässigt.

”Även om ett trauma kanske ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv”.

(A Closer Look – Video Manual. Jon G. Allen, Michael W. Keller och David A. Console. Guilford Press 1999. Svensk översättning: Kerstin Bergh Johannesson, 1999)

 

Problem med att hantera ett trauma

I vårt dagliga liv använder vi hjärnan bl.a. för att räkna ut saker och för att hantera den stress vi vet att vi kommer att möta, för att reglera våra känslor och vår självuppfattning. När man upplevt ett trauma kan vår förmåga att hantera traumat sättas ur spel, och traumaupplevelsen blir då lagrad i vårt medvetande på ett sätt som gör det mycket svårt att använda vår vanliga bearbetningsförmåga.
Även om vi vet att en traumatisk händelse ägde rum för länge sedan så blir det omöjligt för oss att tänka på den utan att de känslor och kroppsliga upplevelser som vi upplevde vid den ursprungliga händelsen åter aktiveras.

Det är också vanligt att vi utvecklar ett negativt sätt att tänka om oss själva i förhållande till traumat, som t.ex. ”det var mitt fel” eller ”jag är värdelös”. Dessa negativa tankar kan påverka vårt sätt att tänka och känna om oss själva även i andra situationer.
EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. EMDR-metoden kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Den kan också hjälpa dig att tänka på ett nytt sätt om dig själv i förhållande till traumat.


EMDR-metodiken

Din terapeut kommer att samtala med dig om dig själv för att försöka förstå bakgrunden till dina besvär och hur dessa påverkar ditt nuvarande liv. Detta kan ta en till två behandlingstillfällen. Om EMDR är en lämplig behandlingsmetod kommer terapeuten att förklara behandlingsproceduren för dig.
Du och din terapeut arbetar tillsammans med att beskriva ditt problem/trauma som blir din bild eller föreställning som representerar situationen/händelsen, tillsammans med din negativa uppfattning om dig själv i förhållande till händelsen, hur du skulle föredra att tänka om dig själv i relation till händelsen (en positiv uppfattning), de känslor som är associerade med händelsen, samt dina fysiska sensationer som är associerade med händelsen.
Du kommer också att få skatta graden av obehag och hur sann den positiva uppfattningen är i kvantitativa mått, så dina framsteg kan avspeglas under behandlingens gång.
 

Hur går terapin till?

Efter att förberedelserna är klara så börjar bearbetningsfasen av behandlingen genom att använda ögonrörelser (eller annan uppmärksamhetsstimulering om inte ögonrörelser är tillämpliga i ditt fall).
En typisk EMDR-session tar mellan 45 och 90 minuter. Under denna del av behandlingen kommer terapeuten att sitta snett mittemot dig. Terapeuten kommer att be dig att ta fram den bild från händelsen som stör dig mest tillsammans med den negativa självbilden, känslorna och de fysiska sensationerna. Du kommer att uppmanas att hålla detta i minnet så bra du kan medan dina ögon följer terapeutens fingrar, som förs fram och tillbaka.

Efter en serie av 30 – 50 ögonrörelser (eller fler) kommer terapeuten att be dig att stanna, vila, ta ett djupt andetag, och sedan att lägga märke till och kort beskriva vilka tankar, känslor eller bilder som kommer för dig. Vanligtvis kommer terapeuten att be dig att hålla fast vid dessa tankar, känslor eller bilder och fortsätta med en ny omgång av ögonrörelser.

Du kommer att fortsätta processen med att röra ögonen, vila och tänka/känna efter flera gånger under behandlingssessionen. Vanligtvis kommer du att uppleva en förändring i bilderna, känslorna eller i kroppen medan du fortsätter processen. Om dina tankar, känslor, föreställningar eller fysiska sensationer blir mindre störande kommer terapeuten att be dig ta fram den positiva självuppfattningen och kommer därefter att använda EMDR för att hjälpa dig att börja förknippa detta nya sätt att tänka om dig själv tillsammans med den ursprungliga störande bilden. Om obehaget fortsätter att vara högt även vid slutet av behandlingstimmen kommer terapeuten att hjälpa dig att slappna av och förbereda dig för det fortsatta arbetet vid nästa behandlingstillfälle.

Du och din terapeut kommer troligen att veta om EMDR är effektivt för dig efter några behandlingstillfällen.
I allmänhet är det svårt att förutspå hur lång tid en EMDR-behandling kommer att ta. Du kan komma att erhålla en tillräcklig lättnad i dina symptom efter en till sex gånger. Alternativt kommer EMDR att vara en metod som du och din terapeut använder som en del av en längre tids terapi under flera månader för att hantera olika problem.
 

Att observera

Bearbetning med EMDR kan vara känslomässigt upprörande det blir ofta en intensiv upplevelse.
Målet med varje EMDR-session är att hjälpa dig att känna dig mindre orolig vid slutet av timmen. Men ibland är det svårt att arbeta igenom ett svårt problem under en session. Om du fortsätter att vara orolig eller blir orolig efter en behandlingssession och detta fortsätter som ett mönster skall du berätta detta för din terapeut.

I EMDR kan man komma att minnas händelser eller delar av händelser som du antingen inte hade tänkt på förut eller inte associerat med problemet som du arbetar med. Minnen som dyker upp i samband med EMDR är inte mer exakta än andra minnen som din hjärna frambringar när man tänker på det förgångna. Oavsett minnenas absoluta sanning så kan de ha en viktig psykologisk innebörd som kan bearbetas i EMDR.

Du ska inte behandlas med psykoterapi, inklusive EMDR, när dina livsbetingelser eller andra omständigheter inte tillåter dig att arbeta tryggt eller ger terapin möjlighet till ett vettigt resultat. Även om EMDR kan ge resultat på kort tid behöver du förbereda dig för att kunna följa behandlingen fullt ut.
Du bör bara gå EMDR-behandling hos en terapeut som är legitimerad att arbeta med psykoterapi och som har en särskild utbildning godkänd av EMDR International Association, EMDRIA.
Som med all annan psykoterapi skall det kännas bra att arbeta med sin terapeut. Du skall känna dig fri att fråga din terapeut om dennes EMDR-utbildning och hans eller hennes allmänna erfarenhet av ditt problemområde.
 

Vad säger forskningen?

Internationellt erkänns metoden som verksam behandling för PTSD. Fjorton kontrollerade studier har publicerats som styrker dess effektivitet. Detta gör metoden till den mest undersökta för behandling av traumatillstånd. De senaste fem studierna visar att människor efter våldtäkter, olyckor, förluster, naturkatastrofer eller krig till 85 – 90% inte längre har PTSD efter EMDR behandling.

WHO rekommenderar EMDR som behandling för stressrelaterade störningar.


Texten är till stora delar hämtad från EMDR hemsida: www.emdr.se