Handledning

PSYKOTERAPIHANDLEDNING

Psykoterapihandledningges till legitimerade psykologer, legitimerade psykoterapeuter samt till yrkesutövare som har grundläggande psykoterapiutbildning och behöver handledning för att kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete. Handledning kan genomföras både enskilt och i grupp.

Ett viktigt moment i handledning är att erbjuda möjligheter till reflektion och bearbetning av psykoterapeutiska erfarenheter tillsammans med en mer erfaren kollega, handledarens uppgift är att teoretiskt och erfarenhetsmässigt bistå i detta arbete. 

Handledningen syftar till att hjälpa den handledde att förstå den process han/hon är inbegripen i samt att på ett fördjupat sätt förstå sin klients problematik. Handledning kan också bistå till att vidmakthålla ochutveckla kompetensen hos den handledde genom integrering av teoretiska tankegångar och praktiskt, kliniskt arbete. 

Metodhandledning ges till terapeuter som arbetar med samspelsbehandlingen Watch, Wait and Wonder.

Återkommande handledning har visat sig vara viktig för att upprätthålla yrkeskompetensen och för att kunna ge den enskilde terapeuten nödvändigt skydd mot stress, utbrändhet och/eller stagnation inom yrket.

Handledning bokas via mail eller telefon.

Anna Lannér Swensson
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Auktoriserad psykoterapihandledare
Tfn. 0709 571895
e-post; anna@sundspsykologernana.se