Kurs i tillämpning av samspelsbehandling

Bakgrund
Behandlingsmetoden är utarbetad och beforskad på Hincks institute, Toronto, Kanada av
Elisabeth Muir, Mirek Lojkasen och Nancy Cohen. W, W & W vänder sig till familjer med
samspelsproblem där barnen är i åldern 4 månader till 9 år. Metoden beskrivs som en
barnledd psykoterapi. Den teoretiska grunden är psykodynamisk med ett tydligt
anknytningsteoretiskt perspektiv.

Kursanmälan

Målet i W, W & W är: att öka förälderns tillgänglighet, sensitivitet, intoning
och mottaglighet för sitt barn; att öka förälderns känslighet för och
responsen på barnets behov, att minska förälderns invaderande/egna behov
i relationen; att öka positiva affekter och glädjen i relationen och göra
barnet synligt för föräldern.
Behandlingen skapar ett utrymme där barnet får ta initiativet och ges
möjlighet att visa föräldern sina behov och kompetens. Behandlingen ökar
förutsättningarna för en god anknytnings- och självutveckling.

Behandlingen vänder sig till familjer med regleringssvårigheter och
samspels/anknytningsproblem. Föräldrar som känner sig osäkra i sin föräldraroll och har
svårighet att förstå barnets behov och signaler; föräldrar som känner sig nedstämda,
oroliga, otillräckliga och har svårt att finna fungerande rutiner tillsammans med sitt barn
vad gäller ex. mat, sömn och skrikighet – regleringssvårigheter. Föräldrar som uppfattar
sitt barn som överdrivet aktivt/passivt eller uppfattar att barnet reagerar påfallande
starkt ex får vredesutbrott, är klängigt eller lättstört.
Behandlingen fungerar teoretiskt och praktiskt på vårdnivå förebyggande hälsovård (ex
MBHV-psykologverksamhet) och specialistvård (ex BUP, 1a linjen, spädbarnsverksamhet
barnmedicinskverksamhet, barnhabilitering). Ramen för behandlingen omfattar en
behandlare, en behandlingskontakt per vecka med ca 8-10 behandlingstillfällen.
Behandlingsmetoden är beforskad och resultatet visar främst på positiva effekter
avseende förändring i riktning mot ökad organiserad eller trygg anknytning och
förbättrad emotionell reglering (Cohen N et al 1999, 2002). W, W &W är kliniskt prövad i
förebyggande hälsovård (Lanner Swensson, A 2013) och har visat sig vara en kraftfull
terapimetod som ger positiva resultat vilket gör stor skillnad för hela familjen.
Behandlingsmetoden ingår i flera regionala vårdprogram för späda och små barn i
Sverige.
The California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare klassar W,W,&W med
evidensgrad 3.

Allmänt
Kursen ger grundläggande kunskap i bedömning och behandling av familjer med uttalade
samspelsproblem utifrån behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna
ges en teoretisk och praktisk grund för bedömning av samspelet och tillämpning av
behandlingen för självständigt arbete.

Målgrupp
Kursen riktar sig till legitimerade psykologer och terapeuter som arbetar med behandling
i barnfamiljer.

Förkunskaper
Kursen bygger på att deltagarna har förkunskap i utvecklingspsykologi, psykodynamisk
teori, diagnostik samt anknytningsteori. Deltagarna behöver ingen erfarenhet av www-
behandling.

Kursupplägg
Etapp 1. Teoriavsnitt och metodgenomgång varvas med fallbeskrivningar och
tillämpningsövningar. Tid ges för diskussion och reflektion kring hur metoden förhåller sig
till deltagarens förkunskap och kliniska erfarenhet.
För implementering av teorin och metodiken förväntas kursdeltagaren att, under
perioderna mellan kurstillfällena (ca 4-6 månader), arbeta självständigt med bedömning
av samspel och samspelsbehandling i sitt kliniska arbete.
Etapp 2. Arbetar vi med uppföljning och handledning; kursdeltagaren skall muntligt och
reflekterande framlägga samspelsbedömning och www-behandling på eget ärende.
Fortsatt metodgenomgång och tillämpning.
Etapp 3. Arbetar vi med fördjupad implementering via handledning där kursdeltagarna
skall muntligt och reflekterande framlägga samspelsbedömning och www-behandling på
eget ärende.
Undervisningsformer
Föreläsningar
Falldragningar, Film
Gruppdiskussioner och tillämpningsövningar
Handledning
Övergripande LÄRANDEMÅL

Deltagarna skall efter avslutad utbildning kunna:

Teoretiskt och praktiskt förstå centrala begrepp och principer i www-metoden.

Bedöma samspelet i familjen utifrån det material som presenteras under kursen.

Bedöma i vilka familjer och när metoden är lämplig att arbeta utifrån.

Reflektera kring hur metoden skiljer sig från andra terapimetoder. Reflektera över
metodens styrkor/svagheter

Tillämpa www-behandlingar i sin verksamhet. Muntligt redovisa fallbeskrivningar –
bedömning och behandling – där det skall framgå att kursdeltagaren förstår och
kan utföra behandlingar utifrån metodiken.

Utöva självreflektion utifrån den egna rollen som terapeut i denna specifika
behandlingsmetod.


Tid
Fem heldagar fördelade på tre tillfällen 2024 – 2025.
Kurstillfälle I: 2024 torsdagen den 17 oktober kl 09.00-17.00 och fredagen den 18
oktober kl 09.00-15.00.
Kurstillfälle II: 2025 torsdag 27 mars 09.00-17.00 och fredagen 28 mars kl 09.00-15.00 .
Kurstillfälle III: 2025 fredagen den 19 september kl 09.00- 15.00.

Plats
Helsingborg
Sundspsykologerna
Drottninggatan 62

Utbildare
Anna Lannér Swensson leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad
psykoterapihandledare. Föreläsning, workshop, handledning av Nancy Cohen samt mångårig klinisk erfarenhet av behandlingsmetoden.
Kontaktuppgift 0709 571895
anna@sundspsykologerna.se

Anna-Karin Lindgren leg. psykolog, specialist studerande, samt mångårig klinisk
erfarenhet av behandlingsmetoden.
Kontaktuppgift 0767 692096
anna-karin@sundspsykologerna.se

Kostnad
Kostnad för kurstillfället är 18 000:- exklusive moms. Avgiften inkluderar Manualen
“Watch, Wait, & Wonder. A manual describing a Dyadic Infant- led approach to problems
i infancy and early childhood” och kursmaterial.
Kurslitteraturen består av kursmaterial, böcker och artiklar (kursdeltagarna ges möjlighet
att ladda ner artiklar från hemsidan) samt referenslitteratur.
Kursintyg utfärdas i samband med sista kurstillfället, för intyg krävs närvaro och aktivt
deltagande vid samtliga moment.

Kursanmälan