Vi erbjuder

SundsPsykologerna tar emot ungdomar och vuxna för samtalsbehandling. Vi erbjuder flera typer av tjänster såsom samtalsterapi, konsultation, rådgivande samtal, sampelsbehandling, samt kris- och traumabearbetning. Vi har mångårig erfarenhet i yrket.

Till yrkesverksamma tillhandahåller vi konsultation, handledning, enskilt eller i grupp samt utbildning i form av kurser och föreläsningar.

Vårt arbetssätt genomsyras av förtroende, tydlighet och öppenhet där varje person bemöts och erbjuds behandling utifrån sina individuella behov.

SundsPsykologerna har erfarenhet av att arbeta med psykiska problem som depression, ångest, stress, kris, anknytningsskador och trauma.

Vi är medlemmar i Sveriges Psykologförbund och Riksföreningen Psykoterpicentrum.
Legitimerade psykologer har tystnadsplikt och lyder under hälso- och sjukvårdslagen.
Generell information om psykologverksamhet; Psykologförbundet.

För tidsbokning vänligen kontakta någon av terapeuterna per telefon eller via mail för ett
första möte för bedömning. Vi är måna om att vara tillgängliga och svara så snart vi kan.

Psykodynamisk terapi, samtalsterapi

Orsaken till varför man söker individuell psykoterapi kan se olika ut från person till person. Det övergripande motivet är vanligen att uppnå en ökad självkännedom och att fungera bättre i sina nära relationer. Ett ökat välbefinnande bidrar till minskad stress, färre symtom, ökad trygghet och en ökad känsla av att själv kunna påverka och förstå tillvaron.

Psykodynamisk terapi erbjuds personer med ångest och depressionsproblematik, långvariga stress- och kristillstånd och personer med problematiska livsmönster. I samtalen fokuserar vi på dina nära relationer nu och tidigare i livet, konfliktfyllda föreställningar om dig själv och andra. Behandlingen syftar till förbättring av symtom, självbild att göra dina livsmönster synliga och begripliga och finna nya sätt att hantera situationer och relationer på.

Information om psykoterapi finns på RPCSamrådsforum för psykoterapi och 1177.

Konsultation

I behandlingen arbetar vi med en specifik fråga eller problemområde. Målet är att försöka finna hanterbarhet och nya handlingsalternativ.

Krissamtal

I eller efter en krissituation kan det vara viktigt att gå igenom det man varit med om för att återfå tilltron till livet och meningen med tillvaron.

IPT, Interpersonell terapi

IPT är en förkortning av interpersonell psykoterapi, IPT. Det är en terapiform som används främst vid depression, men som även har anpassats till andra diagnoser. Exempel på sådana är ätstörningarbipolär sjukdomposttraumatiskt stressyndrom och olika tillstånd som beror på ångest

I IPT ligger fokus på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykisk ohälsa. Men också på hur psykiska problem påverkar relationerna till andra.

Samspelsbehandling

Samspelsbehandling kan vara aktuellt när du upplever att du känner dig osäker tillsammans med ditt barn och har svårt att förstå vad ditt barn vill eller behöver. Då känns det som om du och ditt barn inte riktigt kan kommunicera, att ni inte förstår varandra.

Traumabearbetning

EMDR-behandling, (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) erbjuds när man lider av psykiska besvär orsakade av traumatiska upplevelser och minnen. Behandlingen kan även vara framgångsrik vid andra besvär såsom depression, ångest eller fobier.

Neurofeedback

Vi erbjuder Neurofeedback både som ett komplement i psykoterapeutisk
behandling och som enskild behandling. Målet är att ge dig ökad förmåga att finna vila och återhämtning och minska dina spänningstillstånd, minska din ångest och förbättrar din koncentration och uppmärksamhet.

DBR

Metoden syftar till att personen får tillgång till och bearbetar traumatiska upplevelser.
Det sker genom att kroppens svar på ett hot eller en störande upplevelse spåras och processas på ett sätt som blir uthärdligt för personen. Det som en gång påverkat mellanhjärnan när den uppmärksammat något potentiellt överväldigande kan på så
sätt läkas med hjälp av DBR.

Handledning och konsultation till personal

handledning ges möjlighet att reflektera över sina ärenden/klienter tillsammans med en kunnig utomstående. Handledning kan utföras både enskilt och i grupp. Behandlaren ges möjlighet att sortera och tänka kring sitt arbete vilket förebygger överbelastning och ökar kompetensen.

personalkonsultation bidrar psykologen/konsulten med psykologisk kompetens utifrån specifika frågeställningar för ökad yrkesmässig hanterbarhet och ökad professionell kompetens.