Vi erbjuder

SundsPsykologerna tar emot ungdomar och vuxna för samtalsbehandling. Vi erbjuder flera typer av tjänster såsom samtalsterapi, konsultation, rådgivande samtal, sampelsbehandling, psykologbedömningar/utvecklingsbedömningar samt kris- och traumabearbetning. Vi har mångårig erfarenhet i yrket.

Till yrkesverksamma tillhandahåller vi konsultation, handledning, enskilt eller i grupp samt utbildning i form av kurser och föreläsningar.

Vårt arbetssätt genomsyras av förtroende, tydlighet och öppenhet där varje person bemöts och erbjuds behandling utifrån sina individuella behov.

SundsPsykologerna har erfarenhet av att arbeta med psykiska problem som depression, ångest, stress, kris, anknytningsskador och trauma.

Vi är medlemmar i Sveriges Psykologförbund och Riksföreningen Psykoterpicentrum. Legitimerade psykologer har tystnadsplikt och lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

För tidsbokning vänligen kontakta någon av terapeuterna per telefon eller via mail för ett första möte för bedömning. Vi är måna om att vara tillgängliga och svara så snart vi kan.

Psykoterapi/samtalsterapi
Orsaken till varför man söker individuell psykoterapi kan se olika ut från person till person. Det övergripande motivet är vanligen att uppnå en ökad självkännedom och att fungera bättre i sina nära relationer. Ett ökat välbefinnande bidrar till minskad stress, ökad trygghet och en ökad känsla av att själv kunna påverka och förstå tillvaron.
Information om psykoterapi finns på RPC, Samrådsforum för psykoterapi och 1177

IPT, Korttidsterapi
I behandling arbetar vi med ett specifikt problem eller beteende som besvärar genom att undersöka när det uppkommer och hur det känns då.  Målet är att uppnå en ökad hanterbarhet. Mer information om IPT finner du här.

Konsultation
I behandlingen arbetar vi med en specifik fråga eller problemområde. Målet är att försöka finna hanterbarhet och nya handlingsalternativ.

Krissamtal
I eller efter en krissituation kan det vara viktigt att gå igenom det man varit med om för att återfå tilltron till livet och meningen med tillvaron.

Samspelsbehandling

Samspelsbehandling kan vara aktuellt när du upplever att du känner dig osäker tillsammans med ditt barn och har svårt att förstå vad ditt barn vill eller behöver. Då känns det som om du och ditt barn inte riktigt kan kommunicera, att ni inte förstår varandra.

Traumabearbetning
EMDR-behandling, (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) erbjuds när man lider av psykiska besvär orsakade av traumatiska upplevelser och minnen. Behandlingen kan även vara framgångsrik vid andra besvär såsom depression, ångest eller fobier.

Neurofeedback

Vi erbjuder Neurofeedback både som ett komplement i psykoterapeutisk behandling och som enskild behandling.  Målet är att ge dig ökad förmåga att finna vila och återhämtning och minska dina spänningstillstånd, minska din ångest och förbättrar din koncentration och uppmärksamhet.

Psykologbedömning/utvecklingsbedömning

Psykologbedömning kan bli aktuellt när man som vuxen har frågor kring sina kognitiva funktioner. Det material man använder sig av är sedvanligt psykologbedömningsmaterial WAIS. Man kan som förälder ha liknande frågor kring sitt barns kognitiva funktion och utveckling. Då använder man sig av WISC-V som bedömningsmaterial.

Handledning och konsultation till personal
I handledning ges  möjlighet att reflektera över sina ärenden/klienter tillsammans med en kunnig utomstående. Handledning kan utföras både enskilt och i grupp. Behandlaren ges möjlighet att sortera och tänka kring sitt arbete vilket förebygger överbelastning och ökar kompetensen.

I personalkonsultation bidrar psykologen/konsulten med psykologisk kompetens utifrån specifika frågeställningar för ökad yrkesmässig hanterbarhet och ökad proffessionell kompetens.

Generell information om psykologverksamhet; psykologförbundet.